A A A K K K
для людей із порушенням зору
Тереблеченська громада
Чернівецька область, Чернівецький район

Положення про старосту

ПОЛОЖЕННЯ 


ПРО СТАРОСТУ сіл Нижні Синівці та Верхні Синівці

 Тереблеченської сільської ради

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про старосту сіл Нижні-Синівці та Верхні-СинівціТереблеченської сільської ради(далі – Положення) розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та статуту Тереблеченської сільської об’єднаної територіальної громади і визначає права і обов’язки старости, порядок його обрання та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші питання, пов’язані з діяльністю старости. 
1.2. Положення затверджується Тереблеченською сільською радою.


II. ПРАВОВИЙ СТАТУС СТАРОСТИ
2.1. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, який представляє інтереси жителів сіл Нижні-Синівці та Верхні-Синівці у  селах Нижні-Синівці та Верхні-Синівці, визначених за рішенням Тереблеченської сільської ради, утвореної відповідно до Закону

України "Про добровільне об'єднання територіальних громад", за винятком її адміністративного центру) у виконавчого органу Тереблеченської сільської ради.
2.2. Правовий статус старости визначається Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України та цим Положенням. 
Староста діє лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України, у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,  статутом Тереблеченської сільської об`єднаної територіальної громади, цим Положенням, іншими рішеннями органів місцевого самоврядування відповідної територіальної громади.
2.3. Староста за посадою входить до складу виконавчого комітету Тереблеченської сільської ради.
2.4.Староста зобов`язаний:
1) сприяти жителям сіл Нижні-Синівці та Верхні-Синівці у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;
2) брати участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території сіл Нижні-Синівці та Верхні-Синівці;
3) вносити пропозиції до виконавчого комітету Тереблеченської сільської ради з питань діяльності на території відповідного сіл Нижні-Синівці та Верхні-Синівці виконавчого органу Тереблеченської сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб;
4) погоджувати проекти рішень Тереблеченської сільської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на їх території;
5) шанобливо ставитися до жителів сіл та їхніх звернень до органів місцевого самоврядування;
6) здійснювати моніторинг за станом довкілля, станом об’єктів інфраструктури, громадським правопорядком;
7) здійснювати моніторинг за дотриманням прав і законних інтересів жителів сіл Нижні-Синівці та Верхні-Синівці у сфері соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-комунального господарства, реалізації права на працю, медичну допомогу;
8) не допускати дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави;
9) виконувати інші обов'язки, визначені Положенням про старосту, статутом об’єднаної територіальної громади, актами органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади.

10) вчиняти нотаріальні дії передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат»;

11) проводити державну реєстрацію актів цивільного стану визначених частиною другою статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»;

12) повністю відповідає за достовірність виданих документів жителям сіл Н-Синівці та В-Синівці;

2.5.Староста має право:
1) брати участь у пленарних засіданнях Тереблеченської сільської ради з правом дорадчого голосу, а також у засіданнях постійних комісій ради;
2) взаємодіяти з Тереблеченеською сільською радою, підприємствами, установами, організаціями комунальної форми власності та їх посадовими особами, що розташовані на території територіальної громади, громадськими об`єднаннями, які діють на території територіальної громади, а також іншими суб’єктами та інституціями;
3) одержувати безоплатно від виконавчих органів ради об’єднаної територіальної громади, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб, що розташовані на території територіальної громади, необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали.

4) підписувати та видавати довідки жителям сіл Нижні-Синівці та Верхні-Синівці (про склад сім’ї та інших довідок відповідно до законодавства)

2.6. Староста здійснює свої повноваження на постійній основі.

 

III. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ СТАРОСТИ

3.1. Староста обирається в порядку, визначеному законом, на строк повноважень Тереблеченської сільської ради.
3.2. Вибори старости (крім перших) відбуваються одночасно з виборами Тереблеченського сільського голови, депутатів ради .

3.3. Особа, що обирається на посаду старости, повинна бути громадянином України, мати право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, не мати судимості за вчинення умисного злочину або ця судимість повинна бути погашена або знята в установленому законом порядку.
3.4. Повноваження старости припиняються одночасно із припиненням повноважень Тереблеченської сільської ради.
3.5. Повноваження старости припиняються достроково у разі:
1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень старости;
2) припинення його громадянства;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким,що помер;
6)його смерті.
Повноваження старости припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:
1) з підстав, зазначених у підпунктах 1, 2, 5, 6 абзацу першого цього пункту, - з дня прийняття Глибоцькою радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;
2) з підстав, зазначених у підпунктах 3, 4 абзацу першого цього пункту, - з дня, наступного за днем одержання Тереблеченської сільською радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без прийняття рішення відповідної ради.

3.6. У разі звільнення з посади старости у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень, повноваження старости здійснює тимчасово виконуючий обов’язки старости, якого призначає сільський голова Тимчасово виконуючий обов’язки старости здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень старости і до моменту початку повноважень старости, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії відповідної селищної ради, обраної на чергових (позачергових) місцевих виборах.

У разі тимчасової неможливості виконання старостою своїх обов’язків у зв’язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю, тощо, обов’язки виконує інша особа, визначена розпорядженням голови сільської ради за пропозицією старости.


IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРОСТИ

4.1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються  Тереблеченсьокю сільською радою.
4.2. Час прийому жителів старостою повинен становити не менше як три дні на тиждень, один із яких не менш як до 19-ї години.
4.3. Діяльність старости (осіб, що постійно чи тимчасово виконують його обов’язки) фінансується за рахунок бюджету Тереблеченської сільської ради.

 

V. ПІДЗВІТНІСТЬ, ПІДКОНТРОЛЬНІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТАРОСТИ

5.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями сіл Нижні-Синівці та Верхні-Синівці,  відповідальним - перед Тереблеченською сільською радою.
5.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями сіл  сіл Нижні-Синівці та Верхні-Синівці на відкритій зустрічі з громадянами.

На вимогу не менше половини депутатів Тереблеченської сільської ради староста зобов'язаний прозвітувати перед радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін.
5.3. Повноваження старости, крім випадків, визначених пунктом 3.7. цього Положення, можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.
5.4 Повноваження старости за наявності підстав, передбачених пунктом 5.2. цього Положення, можуть бути припинені достроково за пропозицією, внесеною в порядку місцевої ініціативи двома третинами жителів сіл Нижні-Синівці та Верхні-Синівці,  які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, належать до відповідної територіальної громади та зареєстровані на території відповідного населеного пункту (сіл Нижні-Синівці та Верхні-Синівці, або за ініціативи однієї третини депутатів від загального складу ради рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.

5.5. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

 

 

 

            Тереблеченський сільський голова                                             Сака В.Ф.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь